Dziś jest: Piątek, 21 Czerwca 2024
Przychodnia czynna dziś od 7.00 - 18.00
Rejestracja telefon 61 899 27 16

 

Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Zagadnienie badań lekarskich pracowników należy rozpatrywać dwuaspektowo: z jednej strony jako obowiązek pracownika, z drugiej jako obowiązek pracodawcy. Oba te obowiązki są ze sobą ściśle powiązane. Naruszenie obowiązku posiadania ważnych badań lekarskich wiąże się z konsekwencjami dla obu podmiotów.

 

Akty prawa medycznego powszechnie obowiązującego:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. - załącznik.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332). - załącznik.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców - załącznik
  • Ustawa nowelizacyjna w przepisach przejściowych stanowi, że zarówno do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy i skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r., jak i do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. - załącznik.
  • USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - tekst jednolity ze zmianami w roku 2014. - załącznik.
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tekst jednolity ze zmianami w 2014 roku. - załącznik.
  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. - załącznik
  • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - tekst jednolity ze zmianami w roku 2014. - załącznik,